Privacy

Laatst geüpdatet: 22-12-2020

Belgian Drone Federation hecht veel belang aan privacy en verwerkt persoonsgegevens steeds op eerlijke en wettelijke wijze, in overeenstemming met de ter zake geldende wet- en regelgeving en dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid bevat informatie over hoe Belgian Drone Federation omgaat met persoonsgegevens. We nodigen je uit om dit Privacybeleid en ook het afzonderlijke cookiebeleid grondig na te lezen. 

1. Wie is Belgian Drone Federation? 

Belgian Drone Federation is een vereniging zonder winstoogmerk, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0847.774.951 met maatschappelijk zetel te 1000 Brussel, Koningstraat 158  (e-mail: petra@belgiandronefederation.be). Belgian Drone Federation is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de verwerkingen beschreven in dit privacybeleid. 

2. Waarom, op welke gronden en voor welke duur verwerkt Belgian Drone Federation VZW persoonsgegevens? 

Leden en contactpersonen bij leden 

Als VZW verwerkt Belgian Drone Federation persoonsgegevens van haar leden (indien het natuurlijke personen of éénmanszaken betreft) en van de contactpersonen bij haar leden (indien het gaat om kleine bedrijven, grote bedrijven en instellingen of organisaties). Belgian Drone Federation verwerkt de persoonsgegevens die het lid zelf aan Belgian Drone Federation verstrekt bij de aanvraag van zijn of haar lidmaatschap, of bij een latere aanpassing van de gegevens op verzoek van het lid. Belgian Drone Federation verzamelt de naam, adres- en contactgegevens van de leden of de contactpersonen bij haar leden. Belgian Drone Federation verzamelt ook informatie over de activiteiten van haar leden (zoals het activiteitenveld en het type activiteiten). Belgian Drone Federation bewaart ook betalings-en facturatiegegevens van haar leden. 

Belgian Drone Federation verzamelt deze informatie voor volgende doeleinden: 

 • Het oproepen van leden van de VZW voor vergaderingen en bijeenkomsten van de VZW zoals voorzien in de VZW-wetgeving; 
 • Contact houden met de leden en de leden informatie bieden over diverse aangelegenheden die kaderen binnen het maatschappelijk doel van de VZW, via e-mail en andere communicatiekanalen, bv.:
  • Informatie over evoluties omtrent de toepasselijke regelgeving; 
  • Informatie over technologische evoluties; 
  • Informatie over voor de sector relevante events en beurzen; 
  • Informatie over speciale kortingen en aanbiedingen voor leden van de VZW; 
 • Consultatie van leden van de VZW over onderwerpen die de belangen van de leden betreffen;
 • Opvolging van de correcte betaling van het lidmaatschapsgeld en het bepalen van de hoogte van het lidmaatschapsgeld volgens de categorie van het lidmaatschap. 

Om toegang tot het afgesloten ledengedeelte van de website mogelijk te maken verwerkt Belgian Drone Federation ook logingegevens (e-mailadres / wachtwoord). 

De verwerking is gebaseerd op de wettelijke verplichting van de VZW om haar ledenadministratie bij te houden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht indien je lid wenst te worden. Indien je deze gegevens niet verstrekt kan je geen lid worden en kan Belgian drone Federation geen contact met je houden. version 1.0 5/06/2018 

Je gegevens worden verwerkt zolang jij of jouw onderneming/organisatie lid blijft van Belgian Drone Federation. Er komt een einde aan de verwerking wanneer er een einde komt aan het lidmaatschap (bv. door een verzoek tot stopzetting van het lidmaatschap uitgaande van het lid, een stopzetting van de verwerking wegens niet-betaling van lidmaatschapsgelden,…). Belgian Drone Federation kan facturatiegegevens met betrekking tot voormalige leden verder bewaren na stopzetting van het lidmaatschap voor de wettelijk vereiste bewaarduur in het kader van de boekhoudkundige verplichtingen van Belgian Drone Federation. Deze gegevens worden voor geen enkele andere doeleinde verder bewaard. 

Publieke ledenlijst op www.belgiandronefederation.be 

Indien je daartoe toestemming hebt gegeven bij je aanvraag tot lidmaatschap, worden je gegevens aan het publiek ter beschikking gesteld via de publieke ledenpagina onze website www.belgiandronefederation.be. Indien je niet langer wenst dat je gegevens aan het publiek worden bekend gemaakt kan je je toestemming ten allen tijde intrekken via het daartoe bestemde formulier in het gesloten ledengedeelte van de website of door een e-mail te verzenden aan petra@belgiandronefederation.be. Het intrekken van je toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Je gegevens blijven publiek beschikbaar zolang jij of jouw onderneming/organisatie lid blijft van BDF en zolang je je toestemming tot publicatie van je gegevens op de publieke ledenlijst niet hebt ingetrokken. 

Publieke lijst van piloten op www.belgiandronefederation.be 

Belgian Drone Federation houdt een lijst bij met piloten die houder zijn van een geldig attest of bewijs van bevoegdheid tot besturen van onbemande luchtvaarttuigen. Belgian Drone Federation maakt deze lijst beschikbaar aan het publiek via www.belgiandronefederation.be. Het doel van deze verwerking is enerzijds om erkenning te bieden aan piloten welke een bewijs van bevoegdheid of attest hebben verkregen en anderzijds potentiële opdrachtgevers/afnemers van diensten van dronepiloten te sensibiliseren en hen ertoe aan te zetten enkel met legale piloten te werken 

Belgian Drone Federation neemt in deze lijst enkel personen op die daarom uitdrukkelijk hebben gevraagd en die het bewijs voorleggen dat ze over een geldig attest of bewijs van bevoegdheid beschikken (het attest of bewijs van bevoegdheid zelf wordt niet publiek gemaakt). Zowel leden van Belgian Drone Federation als niet-leden van Belgian Drone Federation kunnen hun opname in deze lijst verzoeken. 

Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van de piloot. Indien je niet langer wenst dat je gegevens aan het publiek worden bekend gemaakt kan je je toestemming ten allen tijde intrekken door een e-mail te verzenden aan petra@belgiandronefederation.be. Het intrekken van je toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien Belgian Drone Federation verneemt dat het attest of bewijs van bevoegdheid niet langer geldig is, houdt Belgian Drone Federation zich het recht voor om de piloot in kwestie te schrappen uit de lijst. 

Personen die informatie vragen aan Belgian Drone Federation

Belgian Drone Federation verwerkt ook de persoonsgegevens van personen die Belgian Drone Federation contacteren met vragen (bv. via het online contactformulier op www.belgiandronefederation.be, via e-mail, of door het nalaten van contactgegevens op events, beurzen of aan de vertegenwoordigers van Belgian Drone Federation met verzoek om meer informatie). Belgian Drone Federation verwerkt in dit geval enkel de naam en het e-mailadres van de persoon die Belgian drone federationcontacteert en dit enkel voor zover noodzakelijk om te antwoorden op het verzoek of de vraag van de persoon. De gegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig om te antwoorden op het verzoek of de vraag van de persoon. 

Gebruik van cookies op de website www.belgiandronefederation.be 

Belgian Drone Federation gebruikt op haar website cookies en vergelijkbare technologieën om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website mogelijk niet of niet optimaal werken. 

Lees meer op over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid

3. Over welke rechten beschik je wanneer Belgian Drone Federation jouw persoonsgegevens verwerkt? 

Telkens wanneer Belgian Drone Federation jouw persoonsgegevens verwerkt beschik je over een aantal rechten ten opzichte van Belgian Drone Federation. 

Recht op inzage - Je hebt het recht om ten allen tijde aan Belgian Drone Federation te vragen om inzage in de persoonsgegevens die Belgian Drone Federation met betrekking tot jouw persoon verwerkt. 

Recht op rectificatie (aanpassing) - Verder heb je het recht om je persoonsgegevens, in de mate dat ze onjuist of verouderd zijn, aangepast te zien. Als lid kan je deze aanpassingen zelf verrichten via het gesloten ledengedeelte van de website. In andere gevallen kan je deze aanpassingen aanvragen bij Belgian Drone Federation

Recht op gegevenswissing - In de wettelijk bepaalde gevallen heb je ook het recht om je persoonsgegevens gewist te zin. Bv. wanneer de verstrekte gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. 

Recht op beperking van de verwerking - Voor zover toepasselijk, heb je ook recht op de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Bv. gedurende de periode die Belgian Drone Federation nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren wanneer je de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens betwist. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens - Voor zover toepasselijk, heb je het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je aan Belgian Drone Federation hebt verstrekt. 

Recht op bezwaar - Voor zover toepasselijk, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten - Indien je van mening bent dat Belgian Drone Federation jouw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt, heb je steeds het recht om klacht neer te leggen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. 

Hoe kan je je rechten uitoefenen? 

Wenst je je rechten ten aanzien van Belgian Drone Federation uit te oefenen? Neem dan contact op met Belgian Drone Federation  via petra@belgiandronefederation.be met opgave van je identiteit en met een duidelijke omschrijving van je verzoek. Indien er onduidelijkheid of onzekerheid is over je identiteit kan Belgian Drone Federation om bijkomende informatie vragen ter verificatie van je identiteit of te verduidelijking van je verzoek. 

4. Geeft Belgian Drone Federation jouw persoonsgegevens door aan derden? 

Belgian Drone Federation geeft jouw persoonsgegevens niet zomaar door aan derden. De persoonsgegevens die op basis van jouw toestemming publiek ter beschikking worden gesteld (publieke ledenlijst, publieke lijst van piloten) worden niet actief door Belgian Drone Federation gedeeld met derden, maar iedereen kan deze uiteraard vrij raadplegen via www.belgiandronefederation.be

Belgian Drone Federation kan in het kader van haar werking beroep doen op dienstverleners (bv. voor het verzenden van e-mails met informatie, voor de hosting van haar website, voor de ledenadministratie en boekhouding). Belgian Drone Federation werkt enkel samen met dienstverleners die de nodige garanties bieden op vlak van respect van de toepasselijke regelgeving en die een hoog niveau bieden op het vlak van beveiliging en bescherming van de gegevens. 

In de mate dat Belgian Drone Federation beroep doet op dienstverleners die zich bevinden buiten de EU dan neemt Belgian Drone Federation alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze dienstverleners minstens de zelfde normen en standaarden respecteren als deze van kracht binnen de EU. Meer informatie hierover kan worden verkregen via petra@belgiandronefederation.be . 

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat BDF uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van Belgian Drone Federation te beschermen. 

5. Waar kan je terecht met vragen over hoe Belgian Drone Federation jouw persoonsgegevens verwerkt? 

Vragen over hoe jouw gegevens worden verwerkt kan je ten allen tijde stellen aan onze Secretary General Petra Breyne via het e-mailadres petra@belgiandronefederation.be. 

6. Kan dit privacybeleid veranderen? 

Belgian Drone Federation kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen in haar werking of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden minstens bekendgemaakt via www.belgiandronefederation.be en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.